بازی شطرنج

بازی شطرنج تاثیرات شگفت انگیزی روی مغزدارد


⇦از آلزایمر جلوگیری میکند
⇦حافظه،خلاقیت، تمرکز،توانایی حل مسئله،
⇦قدرت پیش بینی و برنامه ریزی راافزایش میده

فعالیت های تخصصی

مهارت هاى حرکتى درشت عبارتند از فعاليتهايى نظير دويدن ، پريدن ، ضربه زدن به توپ ، چرخيدن ، لى لى کردن و . . .


مهارتهاى حرکتى درشت به بهبود کنترل حرکتى و افزايش تعادل منجر مى شود.


همچنين مهارتهاى حرکتى درشت موجب يکپارچه سازى حسى (تعديل پاسخ به محرکهاى حسى مختلف) بهبود حس عمقى و حس وستيبولار (درک موقعيت بدن در فضا ، توانايى حرکت مناسب در فضا و هماهنگى حرکتى و حسى) مى گردد.


همچنين مهارتهاى حرکتى درشت به کنترل هيجانات نظير کاهش اضطراب و تخليه ى هيجانى نيز کمک مى کند.