شن بازی درمانی

روشی تشخیصی همراه با راهبردهای درمانی مبتنی بر رویکرد روانپویشی یونگ می باشد

گفتار درمانی

عمده ترین اختلالات گفتاری، عقب ماندگی ذهنی است که خود می تواند

کار درمانی

کار درمانی یکی از رشته های تیم توا نبخشی است که دارای سه حیطه ی ذهنی،

گروه درمانی

فرآيندي تكميلي در جهت درمان اختلالات رفتاري مي‌باشد.

بازی درمانی

بازي درماني عبارت است از كاربرد هدفمند بازي‌ها در درمان و از آنجا كه بازي زبان كودك است.