پرخاشگری:

گروهی پرخاشگری را رفتاری می دانند که به دیگران آسیب می رساند،پرخاشگری ممکن است بدنی باشد(زدن،لگدزدن،گاززدن) یا لفظی(فریاد زدن، رنجاندن)یا به صورت تجاوز به حقوق دیگران(چیزی را به زور گرفتن)پرخاشگری وسیله ای رفتاری است در جهت رسیدن به هدفی،پرخاشگری خصمانه رفتاری است جهت آسیب رساندن به دیگران،بیشتر پرخاشگری ها بین کودکان کوچک از نوع وسیله ای است.

این نوع پرخاشگری به خاطر متعلقات است.کودکان از یکدیگر اسباب بازی می قاپند . یکدیگر را هل می دهند تا به اسباب بازی که می خواهند بازی کنند دست یابند.به ندرت اتفاق می افتد که کودکان بخواهند به کسی آسیب برسانند یا از روی عصبانیت دست به پرخاشگری بزنند.