در مشاوره زناشویی به موارد زیر پرداخته می شود:

  • بهبود روابط زناشویی
  • راه کار های آموزشی
  • آموزشی مسائل مختلف زناشویی قبل و بعد از ازدواج
  • مشاوره انتخاب همسر
  • شناخت ویژگی های مهم زنان و مردان برای بهبود رابطه
  • سرد کننده های جنسی
  • تقویت کننده های روانشناختی
  • آموزش TA( تحلیل رفتار متقابل ) در جهت شناخت ویژگی های فردی و جمعی
  • مشاوره گروهی
  • آموزش تکنیک های مختلف