مجسمه سازی

کودک در هر جلسه با متریال و ابزارهای متنوع مثل خمیر سفید ،سیم مفتولی،ساخت حجم آشنا می شوند.هدف از برگزاری کلاس مجسمه سازی :تقویت مهارت دستی،خلاقیت،ایجاد تمرکز می باشد.