لجبازی:

لجبازی کودک ممکن است واکنشی باشد که کودک در قبال کوچکترین سرخوردگی را از خود نشان می دهد.ممکن است مانع کاری که کودک میل دارد انجام دهد شوند،در این حال  خود را به زمین بکوبد سرش را به زمین بزند،لگد بزندو توجهی به محیط اطراف نداشته باشد.در عصبانیت های معمولی ،این حالت فقط یکی،دو دقیقه طول می کشد و با خسته شدن طفل برطرف می شود و بعد از آن به مدت چند دقیقه به آهستگی هق هق می کند و  حتی اغلب ممکن است از حرکتی که کرده و عدم کنترلی که نشان داده است.پشیمان شود.برای فهم لجاجت و بدخلقی کودکان و درمان آن بایستی تمایل کودک وانتظارات والدین را به خوبی شناخت و در جهت هماهنگ کردن آن اقدام کرد.

حالت بد خلقی و عصبانیت کودک را می توان به منزله دریچه اطمینانی دانست برای برطرف کردن هیجانات شدیدی که طفل نمی تواند انها را کنترل کند.