قدرت طلبی

قدرت طلبی:

قدرت طلبی نوعی اختلال رفتاری می باشد که در کودکان یا نوجوانان به دلایل مختلف محیطی یا تربیتی و یا گاهی ژنتیکی به وجود می آید

در این نوع اختلال کودک سعی می کند با زورگویی،لجبازی،ایجاد سر و صدا و داد و بیداد به راه انداختن دعوا و جر وبحث بین والدین یا مربیان حرف حرف خود را به حرف خود را به هر نحوی که شده است به کرسی بنشاند و به هر نحوی که می تواند قدرت خود را و اینکه او فرمانده خانواده است را نشان بدهد .

این اختلال از طریق رفتار درمانی در نوجوانان و بازی درمانی در کودکان و از طریق دادن آگاهی و مشاوره به والدین هم سو و هم جهت با درمان کودکان  کاملا قابل درمان است