فعالیت های تخصصی

مهارت هاى حرکتى درشت عبارتند از فعالیتهایى نظیر دویدن ، پریدن ، ضربه زدن به توپ ، چرخیدن ، لى لى کردن و . . .

مهارتهاى حرکتى درشت به بهبود کنترل حرکتى و افزایش تعادل منجر مى شود.

همچنین مهارتهاى حرکتى درشت موجب یکپارچه سازى حسى (تعدیل پاسخ به محرکهاى حسى مختلف) بهبود حس عمقى و حس وستیبولار (درک موقعیت بدن در فضا ، توانایى حرکت مناسب در فضا و هماهنگى حرکتى و حسى) مى گردد.

همچنین مهارتهاى حرکتى درشت به کنترل هیجانات نظیر کاهش اضطراب و تخلیه ى هیجانى نیز کمک مى کند.