بازی:

خود جوش  و از درون است .آزادانه انتخاب می شود.فرد در آن شرکت فعال دارد واقعیت گریز است ،لذت بخش است.

بازی یکی از مهمترین عوامل هماهنگی رشد آزاد کودک از لحاظ جسمی،احساسی و ذهنی است.بازی عامل رشد و تکامل ،خواسته ها و امیال کودک است

کودک از طریق بازی در می یابد سهیم شدن و سهیم کردن دیگران در بازی با اسباب بازی برای مورد قبول قرار گرفتن و پذیرش لازم است.