بازی درمانی

بازی درمانی عبارت است از کاربرد هدفمند بازی‌ها در درمان و از آنجا که بازی زبان کودک است. از طریق بازی می‌توان بسیاری از مشکلات کودک را حل کرد. بازی‌های تقلیدی و خیالی،‌ روش‌های قصه‌گویی، استفاده از وسایل هنری، بازی‌های نمایشی و نمایش عروسکی و بازی با اسباب‌بازی‌های مختلف از انواع روش‌های مورد استفاده در بازی درمانی است.
در اینجا از بازی بعنوان وسیله‌ای برای ایجاد مهارت‌های جدید استفاده می‌شود. مهارت‌های آموخته شده در محیط طبیعی و خودجوش به آسانی به بخشی از رفتار روزانه‌ی او تبدیل و به موقعیت‌های گوناگون. تعمیم داده می‌شود. بازی درمانگر از تکنیکهای مختلف به منظور افزایش عملکرد کودک حین فعالیت استفاده می‌کند. در بازی درمانی پس از ارزیابی کودک، با خلاقیت و هدایت وی به بازی‌های بخصوصی در جهت رفع مشکلات کودک تلاش می‌شود.
بازی درمانی در فضایی مناسب از ارتباط و شادی انجام می‌شود که کودک به بازی با تمام جنبه‌های آن و لذت می‌پردازد و اینجا بازی درمانگر است که می‌‌داند هم بازی را به چه اهداف و منظوری به کار گیرد.