ارزیابی جسمانی

ارزیابی جسمی کودکان توسط متخصص فیزیوتراپیست
۱- ارزیابی کامل مفاصل۲- بررسی افتادگی شانه ها
۳- ارزیابی انحرافات ستون فقرات
۴- ارزیابی کوتاهی ها و ضعف عضلات
۵- ارزیابی راستای بدن
۶- ارزیابی راه رفتن کودک