اختلالات رفتاری

انواع اختلالات رفتاری کودکان:

اختلالات رفتاری شایع در کودکان شامل موارد زیر می باشد:

بیش فعالی

قدرت طلبی

ترس

اضطراب

وسواس

ناخن جویدن

شب ادراری

پرخاشگری

افسردگی در کودکان

لجبازی

اختلالات یادگیری