ترس

ترس:

ترس معمولا واکنش به تهدیدی معلوم ،خارجی و با منشا مشخص است . رودرروی ترس کودکان قرار گرفتن معمولا بی فایده است و ترس را تشدید می کند،برای کمک به او بایستی به او زمان دا تا با مسئولیت خودش بتواند بر ترس هایش غلبه کند. ترس از صداهای بلند،ترس از ارتفاع،ترس ار حشرات،ترس از انباری،ترس از معلم،مدرسه و نمره از ترس های رایج کودکان است که بایستی با پذیرش هیجان کودک به تدریج به او کمک کنیم.